Advertisement

Saicon Sarutobi

Saicon Sarutobi was the brother of Asuma, Kawa Sarutobi and Kōya Sarutobi, he is father of Konohmaru and the husband to Miki Sarutobi. He was a sensei to Sakura Nara.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.